pAmidase_TA

价格:6800元

联系方式:I47-825O-882O

买家导航

pAmidaseTA载体基本信息

载体名称: pAmidase_TA、pAmidaseTA
氧气条件: 需氧
载体说明: 肠系膜明串珠菌亚种。肠系膜ATCC 8293,金属依赖性酰胺酶/氨基酰化酶/羧肽酶
培养条件: LB培养基,37度
来源国家: 原产国未知
安全等级: 1级

pAmidaseTA载体质粒图谱和多克隆位点信息

pAmidaseTA载体简介

pAmidaseTA载体序列

pAmidaseTA载体质粒图谱pdf版和相关资料下载

pAmidaseTA载体应用举例

分享到:

全部载体分类

相关载体

相关文章

相关问答

Copyright © 20012-2013 BIOFENG. 生物风 版权所有 Powered by Biofeng
欢迎您的访问和咨询....